Obchodní podmínky

Provozovatel online tržiště shopex.cz: 

ABF PRAHA EXPO s.r.o., IČ: 14888939, DIČ: CZ14888939

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, tel.: 800 555 158, email: podpora@shopex.cz,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1495

Tento dokument obsahuje obchodní podmínky, které upravují vztah mezi prodejcem, kupujícím a provozovatelem. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád a podmínky používání souborů cookies.

Využíváním služeb zákazník stvrzuje, že si obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky používání souborů cookies přečetl, pochopil je a je srozuměn s tím, že jsou pro něj závazné.

 

 1.   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.    Provozovatel umožňuje prodejci vytvořit administrativní účet, kde bude prodejce spravovat své zboží, objednávky a produktové stránky. 

1.2.    Provozovatel umožňuje nákup registrovaným i neregistrovaným uživatelům na marketplace platformě shopex.cz v souladu s těmito obchodními podmínkami.

1.3.    Provozovatel zprostředkuje uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem.

 

   2.   DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1.    PRODEJCE – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba registrovaná jako prodejce, která nabízí své zboží zákazníkům; 

                a. prodejcem může být i sám provozovatel; podmínky vztahující se na prodejce se užijí i na                      provozovatele, jedná-li z pozice prodejce.

2.2.    ZÁKAZNÍK – fyzická osoba  nebo právnická osoba , která má zájem o koupi zboží od prodejce.

2.3.    ZBOŽÍ – veškeré hmotné i nehmotné movité věci, které prodejce nabízí.

2.4.    PRODEJNÍ CENA – cena uvedená prodejcem za jím nabízené zboží.

2.5.    CENA OBJEDNÁVKY – cena uvedená při dokončení objednávky, zahrnuje prodejní cenu a veškeré náklady spojené s balením a odesláním zboží.

2.6.    SYSTÉM – automatizovaný systém provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci prodejců i zákazníků, umožňuje jim spravovat svůj účet, vyhledávat zboží, uzavřít kupní smlouvu mezi prodejcem a zákazníkem a využívat další služby provozovatelem nabízené.

2.7.    OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2.8.    NAŘÍZENÍ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

 

   3.  REGISTRACE

3.1.    Registrací si zákazník vytvoří uživatelský účet. Registrací nebo objednáním zboží (viz čl. 4)  je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky používání souborů cookies.

3.2.    Při registraci je zákazník povinen uvést:

 1.   je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení,
 2.   je-li právnickou osobou, název právnické osoby a jméno a příjmení fyzické osoby, která za ni jedná
 3.   adresu fakturační, tj. adresu bydliště/sídla/místa podnikání,
 4.   Adresu dodací, je-li odlišná od fakturační adresy,
 5.   IČ, má-li ho přiděleno,
 6.   DIČ, má-li ho přiděleno,
 7.   telefonní číslo,
 8.   e-mailová adresa,
 9.   heslo a jeho potvrzení,

3.3.    Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje, které při registraci uvedl, jsou správné a úplné. Zákazník se zavazuje, že veškeré kontaktní informace (zejm. adresu a telefonní číslo) bude udržovat vždy aktuální.

3.4.    Registrace je dokončena pomocí ověřovacího e-mailu. Do té doby není registrace platná. 

 

   4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Objednáním zboží  je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky používání souborů cookies.

4.2. Při objednání zboží je zákazník povinen uvést:

 1.   je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení,
 2.   je-li právnickou osobou, název právnické osoby a jméno a příjmení fyzické osoby, která za ni jedná,
 3.   adresu fakturační, tj. adresu bydliště/sídla/místa podnikání,
 4.   adresu dodací, je-li odlišná od fakturační adresy,
 5.   IČ, má-li ho přiděleno,
 6.   DIČ, má-li ho přiděleno,
 7.   telefonní číslo,
 8.   e-mailová adresa,

4.3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje, které při objednání zboží uvedl, jsou správné a úplné. 

 

   5.  PRÁVA A POVINNOST ZÁKAZNÍKA

5.1.    Zákazník se zavazuje, že bude zachovávat zabezpečení svého hesla. Zákazník zejména nesmí sdělit své heslo žádné třetí osobě a je výlučně odpovědný za jakoukoliv akci provedenou pod svým heslem. Pokud je heslo zákazníka ohroženo, je povinen jej okamžitě změnit.

5.2.    Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetí osobě.

5.3.    Zákazník se zavazuje, že nebude s prodejcem domlouvat koupi nabízeného zboží mimo marketplace, a to ani jinak povolenou komunikací.

5.4.    Zákazník je seznámen s tím, že nákup alkoholu a tabákových výrobků není umožněn osobám mladším 18ti let. V případě, že vznikne při předání zboží pochybnost o tom, že Zákazník není starší 18ti let, nebude mu zboží předáno. Zákazník může svůj věk dobrovolně prokázat věrohodným průkazem totožnosti.

 

   6.   PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

6.1.    Provozovatel uchovává interní komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem minimálně po dobu jednoho roku.

6.2.    S výjimkou zboží, které nabízí přímo Provozovatel, se Provozovatel neúčastní uzavírání kupních smluv mezi prodejcem a zákazníkem a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Prodejcem a Zákazníkem.

 

   7.   VÝBĚR ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM

7.1.    Zákazník bere na vědomí, že pokud provozovatel není prodejcem nabízeného zboží, nýbrž pouze zprostředkovatelem uzavření kupní smlouvy, nese za zboží odpovědnost výhradně prodejce.

7.2.    Zákazník bere na vědomí, že vybrané zboží může pocházet od více prodejců, a proto nemusí být dodáno současně a v jedné zásilce.

 

   8.  OBJEDNÁVKA

8.1.    Při zadání objednávky zákazník vyplňuje zejména informace o objednávaném zboží, o způsobu úhrady prodejní ceny, o způsobu doručení objednávaného zboží.

8.2.    Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

8.3.    Údaje v objednávce jsou prodejcem a provozovatelem považovány za správné. 

8.4.   CENA OBJEDNÁVKY

 1. Cena objednávky zahrnuje prodejní cenu a náklady za balení a odeslání objednávky.
 2. Cena objednávky je uvedena včetně DPH, je-li prodejce plátcem DPH.
 3. Náklady za balení a odeslání objednávky jsou uvedeny na stránce s informacemi o prodejci v záložce Doprava a doručení.
 4.   Zákazník bere na vědomí, že objednávka složená z více zboží různých prodávajících zahrnuje více než jedny náklady za balení a odeslání objednávky. Cena objednávky se zákazníkovi vždy zobrazí před dokončením objednávky. 

 

   9. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY MEZI ZÁKAZNÍKEM A PRODEJCEM, NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

9.1.    Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že prodejce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nemá-li zboží, které je

9.2.    Zákazník je informován o odstoupení od kupní smlouvy e-mailem od provozovatele. Zvolil-li zákazník jako způsob úhrady platbu platební kartou, je provozovatelem zároveň vyzván ke sdělení čísla účtu, na nějž mu bude vrácena cena objednávky.

9.3.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku vzniknou v souvislosti s vyhledáním zboží a uzavření kupní smlouvy, hradí sám.

9.4.    Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží doručením zboží.

 

   10.  UHRAZENÍ CENY OBJEDNÁVKY A FAKTURACE

10.1.    Cenu objednávky hradí zákazník prodejci prostřednictvím provozovatele.

10.2.    Cenu objednávky je zákazník oprávněn uhradit bezhotovostně platební kartou.

10.3.    Cena objednávky se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet provozovatele. 

10.4.    Zákazník je informován o přijetí platby potvrzovacím e-mailem od provozovatele, ve kterém zároveň zákazník obdrží fakturu.

10.5.    Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodejce z důvodu, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, nemá k dispozici, vrátí provozovatel cenu objednávky zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání informačního e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, a to na číslo účtu, ze kterého byla platba připsána nebo které zákazník, jenž cenu objednávky uhradil prostřednictvím platební karty, sdělil provozovateli v souladu s bodem 9.2

 

   11.   ODESLÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO DORUČENÍ

11.1.    Pokud má zboží k dispozici prodejce, je povinen neprodleně, po oznámení provozovatele o úhradě ceny objednávky, odeslat zboží zákazníkovi. Zákazníkovi je odeslán potvrzovací e-mail, ve kterém je uvedeno, že zboží bylo odesláno, a je mu sděleno sledovací číslo zásilky.

11.2.    Zákazník si může vybrat dle nabídky prodejce, jakým přepravcem bude zboží doručeno. 

11.3.    Je-li prodejce povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

11.4.    Je-li z důvodu na straně zákazníka nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

11.5.   Při doručení zboží přepravcem je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. 

11.6.   Prodejce a provozovatel zajišťují dopravu objednaného zboží na území České republiky. 

11.7.   Zboží bude zákazníkovi doručeno nejpozději do 30 dnů ode dne objednání, jinak je zákazník oprávněn od objednávky zboží odstoupit, nebude-li s prodejcem dojednáno jinak.

 

   12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1.    Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy ze ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. 

12.2.    Zákazník je povinen odstoupení od smlouvy provést přes marketplace platformu shopex.cz. O odstoupení od smlouvy je informován provozovatel i prodejce. 

12.3.    Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 

12.4.    Po odstoupení od smlouvy je zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dnes převzetí zboží nebo posledního kusu zboží, objedná-li zákazník v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně. Zákazník vrátí zboží na adresu, kterou mu prodejce zašle e-mailem, a zboží musí být vráceno v perfektním stavu, jako by jej vracel na kamenné prodejně. Náklady za vrácení zboží nese zákazník.

12.5.    Vrací-li zákazník zboží na adresu prodejce, je prodejce povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit provozovateli, že mu zboží bylo vráceno. 

12.6.    Zákazník odpovída za snížení hodnoty zboží. Bylo-li vrácené zboží poškozeno, má prodejce právo na náhradu vzniklé škody. Prodejce je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu takto vzniklé škody proti nároku zákazníka na vrácení prodejní ceny. O započtení prodejce informuje provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení vráceného zboží.

12.7.    Po odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je provozovatel povinen vrátit zákazníkovi prodejní cenu zboží vč. nákladů na dodání zboží, příp. prodejní cenu poníženou o započtený nárok na úhradu škody, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodejní cena je vrácena převodem na číslo účtu, ze kterého peněžní prostředky přijal nebo na číslo účtu, které zákazník sdělí při odstoupení od smlouvy. 

12.8. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

 1. b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 2. c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodejce,
 3. d) o dodávce zboží, které bylo vyrobeno dle požadavků zákazníka nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,
 4. e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží z krátkou dobou spotřeby,  jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 5. f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném zákazníkem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 6. g) o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej zákazník porušil,
 7. h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud zákazník porušil jejich původní obal,
 8. i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 9. j) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud prodejce tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 10. k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 11. l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem zákazníka před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil zákazníkovi, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

   13.   PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

13.1.    Za kvalitu zboží odpovídá prodejce. 

13.2.    Práva a povinnosti zákazníka a prodejce ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

13.3.    Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník prostřednictvím marketplace platformy shopex.cz v souladu s reklamačním řádem.

13.4.    Vznikne-li zákazníkovi nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, uplatí tento nárok přímo u prodejce.

 

   14.  OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

14.1.       Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies najdete zde.

 

   15.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zákazníkovi uživatelský účet, a to i bez udání důvodu.

15.2.    Zákazník má právo kdykoliv po provozovateli požadovat, aby jeho účet učinil neaktivním. V takovém případě má zákazník povinnost dokončit všechny své objednávky, zejm. zaplatit za zboží a převzít jej.

15.3.    Jelikož provozovatel není smluvní stranou kupní smlouvy, kterou mezi sebou prodejce a zákazník uzavřou, neodpovídá za splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy, ani z předsmluvních ujednání stran.

15.4.    Prodejce odpovídá za škody, které porušením povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách vzniknou provozovateli nebo třetí osobě (zejm. zákazníkovi).

15.5.    Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku působení vyšší moci – zejména neodpovídá za zpoždění nebo nesplnění svých povinností z důvodů událostí nebo jiných záležitostí, jež jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu.

15.6.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

15.7.    Provozovatel má právo na základě vlastního uvážení určit obsah, vzhled, design, funkčnost a všechny ostatní aspekty marketplace platformy shopex.cz, vč. Úprav, odstranění nebo omezení či zákazu přístupu k libovolným funkcím. Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění marketplace platformy shopex.cz a vytvořených databází je zakázáno.

15.8.    Produktovou stránku vlastní provozovatel a určuje také její vzhled. Prodejce ovlivňuje její obsah, 1

15.9.    Smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

15.10.   Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

15.11.     Případné spory, které se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 44, Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, se doporučuje zákazníkovi nejdříve kontaktovat provozovatele pro vyřešení nastalé situace.

15.12.    Ustanovení obchodních podmínek, vč. reklamačního řádu, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

15.13.    Tyto obchodní podmínky, vč. reklamačního řádu, jsou platné od 6. 1. 2023. 

      

Obchodní podmínky online prodeje vstupenek

         

Prodejcem vstupenek na akce konané v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA v Letňanech, Beranových 667, Praha 9 (dále jen „Areál PVA EXPO“) je ABF, a.s., IČ: 63080575, se sídlem Beranových 667, Letňany, 199 00 Praha 9.

Pořadatelem akce je fyzická nebo právnická osoba zajišťující organizaci konkrétní akce (dále jen „Pořadatel akce“).

Pořadatelem akce může být třetí strana odlišná od Provozovatele nebo samotný Provozovatel. O této skutečnosti bude zákazník předem informován při koupi vstupenky.

Koupí vstupenky zákazník uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem akce. Pořadatel akce je osobou výlučně odpovědnou za uskutečnění a obsah akce a za provedení a splnění smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené akce. Pořadatel akce si vyhrazuje právo jejich změny.

 

 1. Těmito obchodními podmínkami se řídí online prodej elektronických vstupenek na internetových stránkách https://shopex.cz/ na akce pořádané v areálu PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, Praha 9 (dále jen „Areál PVA EXPO“).

     2. Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník elektronickou vstupenku, která je vybavena číselným čárovým kódem, která bude zákazníkovi po zaplacení kupní ceny zaslána na jím uvedený e-mail. Zákazník je při vstupu do Areálu PVA EXPO povinen předložit vstupenku v tištěné podobě nebo v elektronické podobě v mobilním zařízení ke kontrole.

     3. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat následujícími typy platebních karet (např. MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic, Visa, Visa Electron). S koupí vstupenky nejsou spojeny žádné další poplatky.

     4. Zákazník je povinen si při nákupu vstupenky ověřit zejména termín a název zakoupené akce. Později uplatněné reklamace, spočívající např. v nesprávných údajích na vstupence není Provozovatel povinen uznat.

      5. Vstupenku je zákazník povinen mít k dispozici v tištěné verzi nebo v elektronické verzi po celou dobu návštěvy akce.

      6. Koupí vstupenky souhlasí zákazník s dodržováním Návštěvního řádu v Areálu PVA EXPO uveřejněného na vstupu do Areálu PVA EXPO a na internetových stránkách pvaexpo.cz, a to po celou dobu pobytu v Areálu PVA EXPO.

      7. Zákazník bere na vědomí, že číselné čárové kódy elektronické vstupenky lze sejmout čtecím zařízením pouze jednou, tzn., že při jakémkoliv dalším předložení číselného čárového kódu v podobě tištěné nebo v mobilním telefonu, nebude k takto opakovaně předložené elektronické vstupence přihlíženo a na jejich základě nebude povolen vstup do zařízení Provozovatele, a to bez ohledu na to, kdo elektronickou vstupenku předloží.

     8. Provozovatel není odpovědný za obtíže způsobené neoprávněným použitím nebo zkopírováním vstupenky. Elektronická vstupenka se rovněž stává neplatnou, jestliže z ní nejsou patrné údaje potřebné pro její kontrolu nebo byla pozměněna dodatečnými úpravami.

     9. V případě, že zákazníkovi bude po provedení platby vstupenek pomocí platební karty při nákupu na internetových stránkách https://shopex.cz/ odečtena z jeho účtu částka v nesprávné výši,

je zákazník oprávněn tuto skutečnost reklamovat pouze u banky, která vydala platební kartu, kterou zákazník použil k platbě za vstupenky, resp. u poskytovatele jiného platebního systému, prostřednictvím něhož úhrada vstupenky proběhla.

    10. Odstoupení od smlouvy: V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem prostřednictvím vstupenky-pva.cz odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.

    11. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.

    12. Případné spory, které se nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, Praha 1, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu, se doporučuje zákazníkovi nejdříve kontaktovat Pořadatele akce pro vyřešení nastalé situace.

    13. Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na zákazníky, které do smluvních vztahů vstupují jako podnikatelé.

    14. Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel akce je plátcem DPH. Vyžaduje-li zákazník vystavení faktury – daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení zasláním požadavku na e-mail info@shopex.cz.

    15. Provozovatel nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce akcí s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny vstupenek, a to zejména z pokynu Pořadatele akce nebo i bez udání důvodu.

 

Reklamační řád – prodej vstupenek online

 1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených prostřednictvím info@shopex.cz se řídí těmito Obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
 2. Reklamaci obsahu vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu vstupenky řeší Provozovatel na základě informací získaných od zákazníka. Provozovatel zašle na kontaktní e-mail zákazníka vstupenku novou se správnými údaji a pokud takový postup není možný, tak zašle zákazníkovi písemnou informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou vstupenku nahradit novou vstupenkou, je Provozovatel povinen sepsat se zákazníkem reklamační list.
 3. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele akce. Reklamace týkající se samotné akce – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení akce včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s akcí a veškeré nároky ze smlouvy o účasti na akci je zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli akce.
 4. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek.
 5. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada, ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku.
 6. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.). V případě chybně zadané emailové adresy při vytváření objednávky, oznámí zákazník tuto situaci neprodleně na email info@shopex.cz, nejpozději do termínu konání předmětné akce. Jestliže tak do dne konání akce neučiní, dochází k propadnutí objednávky bez nároku na vrácení platby.
 7. V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Provozovatele na emailu info@shopex.cz a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit jméno, příjmení a e-mail, který uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Provozovatel zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 5 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem:
  1. Provozovatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail,
  2. v případě, že již došlo ke konání akce, se Provozovatel zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím.
 8. V případě, že ze strany Pořadatele akce dojde ke změně místa konání nebo termínu akce nebo k úplnému zrušení akce, bude kupující, který poskytl svůj e-mail, o této skutečnosti vyrozuměn. Pořadatel akce neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním.
 9. Dojde-li ze strany Pořadatele akce ke změně termínu akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po původním termínu akce na e-mail info@shopex.cz, a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele akce v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky.
 10. Dojde-li ze strany Pořadatele akce k úplnému zrušení akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději pátý pracovní den následující po termínu akce na e-mailu info@shopex.cz. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele akce v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup.
 11. Vstupné bude kupujícímu vráceno následujícím způsobem:
  1. a) v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno,
  2. b) v případě vrácení vstupného prostřednictvím poukazu na další nákup, zašle Pořadatel akce poukaz na kontaktní e-mail zadaný kupujícím při nákupu vstupenky.

 

 

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies

Zásady ochrany osobních údajů a používání souborů cookies najdete zde.