Varování Cookies se na tomto webu používají k zajištění nejlepší uživatelské zkušenosti. Pokud budete pokračovat, předpokládáme, že souhlasíte s přijímáním cookies z této stránky. OK

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel: 

ABF PRAHA EXPO s.r.o., IČ: 14888939, DIČ: CZ14888939

se sídlem Dělnická 213/2, 170 00, Praha 7, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1495

Tento dokument obsahuje obchodní podmínky, které upravují vztah mezi prodejcem, kupujícím a provozovatelem. Součástí obchodních podmínek je i reklamační řád a podmínky používání souborů cookies.

Využíváním služeb zákazník stvrzuje, že si obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky používání souborů cookies přečetl, pochopil je a je srozuměn s tím, že jsou pro něj závazné.

1.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.    Provozovatel umožňuje prodejci vytvořit administrativní účet, kde bude prodejce spravovat své zboží, objednávky a produktové stránky. 

1.2.    Provozovatel umožňuje nákup registrovaným i neregistrovaným uživatelům na marketplace platformě shopex.cz v souladu s těmito obchodními podmínkami.

1.3.    Provozovatel zprostředkuje uzavření kupní smlouvy mezi prodejcem a zákazníkem.

2.    DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

        2.1.    PRODEJCE – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba registrovaná jako prodejce, která nabízí své zboží zákazníkům; 

                  a.    prodejcem může být i sám provozovatel; podmínky vztahující se na prodejce se užijí i na provozovatele, jedná-li z pozice prodejce.

        2.2.    ZÁKAZNÍK – fyzická osoba  nebo právnická osoba , která má zájem o koupi zboží od prodejce.

        2.3.    ZBOŽÍ – veškeré hmotné i nehmotné movité věci, které prodejce nabízí.

        2.4.    PRODEJNÍ CENA – cena uvedená prodejcem za jím nabízené zboží.

        2.5.    CENA OBJEDNÁVKY – cena uvedená při dokončení objednávky, zahrnuje prodejní cenu a veškeré náklady spojené s balením a odesláním zboží.

        2.6.    SYSTÉM – automatizovaný systém provozovatele tvořený souborem software a hardware, který zajišťuje registraci prodejců i zákazníků, umožňuje jim spravovat svůj účet, vyhledávat zboží, uzavřít kupní smlouvu mezi prodejcem a zákazníkem a využívat další služby provozovatelem nabízené.

        2.7.    OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

        2.8.    NAŘÍZENÍ – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

3.     REGISTRACE

        3.1.    Registrací si zákazník vytvoří uživatelský účet. Registrací nebo objednáním zboží (viz čl. 4)  je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky používání souborů cookies.

        3.2.    Při registraci je zákazník povinen uvést:

                  a.    je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení,

                  b.    je-li právnickou osobou, název právnické osoby a jméno a příjmení fyzické osoby, která za ni jedná

     c.    adresu fakturační, tj. adresu bydliště/sídla/místa podnikání,

                  d.    Adresu dodací, je-li odlišná od fakturační adresy,

                  e.    IČ, má-li ho přiděleno,

                  f.    DIČ, má-li ho přiděleno,

                  g.    telefonní číslo,

                   h.    e-mailová adresa,

                   i.    heslo a jeho potvrzení,

        3.3.    Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje, které při registraci uvedl, jsou správné a úplné. Zákazník se zavazuje, že veškeré kontaktní informace (zejm. adresu a telefonní číslo) bude udržovat vždy aktuální.

        3.4.    Registrace je dokončena pomocí ověřovacího e-mailu. Do té doby není registrace platná. 

4. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Objednáním zboží  je uzavřena smlouva mezi zákazníkem a provozovatelem, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, reklamační řád a podmínky používání souborů cookies.

4.2. Při objednání zboží je zákazník povinen uvést:

    a.    je-li fyzickou osobou, jméno a příjmení,

                  b.    je-li právnickou osobou, název právnické osoby a jméno a příjmení fyzické osoby, která za ni jedná,

                  c.    adresu fakturační, tj. adresu bydliště/sídla/místa podnikání,

                  d.    adresu dodací, je-li odlišná od fakturační adresy,

                  e.    IČ, má-li ho přiděleno,

                  f.    DIČ, má-li ho přiděleno,

                  g.    telefonní číslo,

                  h.    e-mailová adresa,

4.3. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje, které při objednání zboží uvedl, jsou správné a úplné. 

5.    PRÁVA A POVINNOST ZÁKAZNÍKA

       5.1.    Zákazník se zavazuje, že bude zachovávat zabezpečení svého hesla. Zákazník zejména nesmí sdělit své heslo žádné třetí osobě a je výlučně odpovědný za jakoukoliv akci provedenou pod svým heslem. Pokud je heslo zákazníka ohroženo, je povinen jej okamžitě změnit.

       5.2.    Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu třetí osobě.

       5.3.    Zákazník se zavazuje, že nebude s prodejcem domlouvat koupi nabízeného zboží mimo marketplace, a to ani jinak povolenou komunikací.

6.    PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

       6.1.    Provozovatel uchovává interní komunikaci mezi prodejcem a zákazníkem minimálně po dobu jednoho roku.

       6.2.    S výjimkou zboží, které nabízí přímo Provozovatel, se Provozovatel neúčastní uzavírání kupních smluv mezi prodejcem a zákazníkem a negarantuje splnění smluv a jiných dohod uzavřených mezi Prodejcem a Zákazníkem.

7.    VÝBĚR ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM 

       7.1.    Zákazník bere na vědomí, že pokud provozovatel není prodejcem nabízeného zboží, nýbrž pouze zprostředkovatelem uzavření kupní smlouvy, nese za zboží odpovědnost výhradně prodejce.

       7.2.    Zákazník bere na vědomí, že vybrané zboží může pocházet od více prodejců, a proto nemusí být dodáno současně a v jedné zásilce.

8.    OBJEDNÁVKA

       8.1.    Při zadání objednávky zákazník vyplňuje zejména informace o objednávaném zboží, o způsobu úhrady prodejní ceny, o způsobu doručení objednávaného zboží.

       8.2.    Před odesláním objednávky má zákazník možnost zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.

       8.3.    Údaje v objednávce jsou prodejcem a provozovatelem považovány za správné. 

       8.4.   CENA OBJEDNÁVKY

                   a. Cena objednávky zahrnuje prodejní cenu a náklady za balení a odeslání objednávky.

                   b. Cena objednávky je uvedena včetně DPH, je-li prodejce plátcem DPH.

                   c. Náklady za balení a odeslání objednávky jsou uvedeny na stránce s informacemi o prodejci v záložce Doprava a doručení.

                   d.    Zákazník bere na vědomí, že objednávka složená z více zboží různých prodávajících zahrnuje více než jedny náklady za balení a odeslání objednávky. Cena objednávky se zákazníkovi vždy zobrazí před dokončením objednávky. 

9.    UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY MEZI ZÁKAZNÍKEM A PRODEJCEM, NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA 

       9.1.    Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem je uzavřena odesláním objednávky zákazníkem. Zákazník bere na vědomí, že prodejce je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, nemá-li zboží, které je předmětem kupní smlouvy, k dispozici.

       9.2.    Zákazník je informován o odstoupení od kupní smlouvy e-mailem od provozovatele. Zvolil-li zákazník jako způsob úhrady platbu platební kartou, je provozovatelem zároveň vyzván ke sdělení čísla účtu, na nějž mu bude vrácena cena objednávky.

       9.3.    Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady, které zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku vzniknou v souvislosti s vyhledáním zboží a uzavření kupní smlouvy, hradí sám.

       9.4.    Zákazník nabývá vlastnické právo ke zboží doručením zboží.

10.    UHRAZENÍ CENY OBJEDNÁVKY A FAKTURACE

         10.1.    Cenu objednávky hradí zákazník prodejci prostřednictvím provozovatele.

         10.2.    Cenu objednávky je zákazník oprávněn uhradit bezhotovostně platební kartou.

         10.3.    Cena objednávky se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet provozovatele. 

         10.4.    Zákazník je informován o přijetí platby potvrzovacím e-mailem od provozovatele, ve kterém zároveň zákazník obdrží fakturu.

         10.5.    Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodejce z důvodu, že zboží, které je předmětem kupní smlouvy, nemá k dispozici, vrátí provozovatel cenu objednávky zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne odeslání informačního e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy, a to na číslo účtu, ze kterého byla platba připsána nebo které zákazník, jenž cenu objednávky uhradil prostřednictvím platební karty, sdělil provozovateli v souladu s bodem 9.2.

11.    ODESLÁNÍ ZBOŽÍ A JEHO DORUČENÍ

         11.1.    Pokud má zboží k dispozici prodejce, je povinen neprodleně, po oznámení provozovatele o úhradě ceny objednávky, odeslat zboží zákazníkovi. Zákazníkovi je odeslán potvrzovací e-mail, ve kterém je uvedeno, že zboží bylo odesláno, a je mu sděleno sledovací číslo zásilky.

         11.2.    Zákazník si může vybrat dle nabídky prodejce, jakým přepravcem bude zboží doručeno. 

         11.3.    Je-li prodejce povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen převzít zboží při dodání.

         11.4.    Je-li z důvodu na straně zákazníka nutno doručovat zboží opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

         11.5.    Při doručení zboží přepravcem je zákazník povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámí přepravci. 

         11.6.    Prodejce a provozovatel zajišťují dopravu objednaného zboží na území České republiky. 

12.    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

         12.1.    Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy ze zákonných důvodů. 

         12.2.    Zákazník je povinen odstoupení od smlouvy provést přes marketplace platformu shopex.cz. O odstoupení od smlouvy je informován provozovatel i prodejce. 

         12.3.    Odstoupením od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. 

         12.4.    Po odstoupení od smlouvy je zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, vrátit zboží na adresu, kterou mu prodejce zašle e-mailem. Náklady za vrácení zboží nese zákazník.

         12.5.    Vrací-li zákazník zboží na adresu prodejce, je prodejce povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů oznámit provozovateli, že mu zboží bylo vráceno. 

         12.6.    Bylo-li vrácené zboží poškozeno, má prodejce právo na náhradu vzniklé škody. Prodejce je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu takto vzniklé škody proti nároku zákazníka na vrácení prodejní ceny. O započtení prodejce informuje provozovatele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení vráceného zboží.

         12.7.    Po odstoupení od smlouvy a vrácení zboží je provozovatel povinen vrátit zákazníkovi prodejní cenu zboží vč. nákladů na dodání zboží, příp. prodejní cenu poníženou o započtený nárok na úhradu škody, a to nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Prodejní cena je vrácena převodem na číslo účtu, které zákazník sdělí při odstoupení od smlouvy. 

13.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

         13.1.    Za kvalitu zboží odpovídá prodejce. 

         13.2.    Práva a povinnosti zákazníka a prodejce ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy (zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

         13.3.    Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník prostřednictvím marketplace platformy shopex.cz v souladu s reklamačním řádem.

         13.4.    Vznikne-li zákazníkovi nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, uplatí tento nárok přímo u prodejce.

14.    OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH OCHRANA

         14.1.    Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které od prodejce a zákazníka získá nebo zjistí z veřejně dostupných seznamů nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů, bude uchovávat a zpracovávat v souladu s Nařízením a českými právními předpisy, a to pouze pro některý z důvodů uvedeném v čl. 6 odst. 1 Nařízení a na nezbytně nutnou dobu.

         14.2.    Správcem údajů je provozovatel. Kontaktní údaje: e-mail: poverenec@shopex.cz, 

         14.3.    Osobní údaje, které mohou být správcem údajů zpracovávány, jsou zejména jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa. Účelem zpracování osobních údajů je plnění kupní smlouvy, jednání o kupní smlouvě a plnění zákonných povinností v souvislosti s kupní smlouvou.Osobní údaje jsou správcem zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

         14.4.    Prodejce a zákazník má v souvislosti s ochranou osobních údajů právo od správce údajů požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, příp. omezení zpracování, dále má právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

         14.5.    Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje vymaže a nebude je nadále uchovávat, pominou-li všechny důvody zpracování dle Nařízení.

        14.6. Osobní údaje jsou zpracovány elektronicky v informačním systému správce za dodržení pravidel kybernetické bezpečnosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny státním orgánům v rámci plnění jiných zákonných povinností (např. finanční kontrola).

         14.7.  Pro nabídku produktů registrovaným zákazníkům formou obchodních sdělení využívá provozovatel především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě je zasíláno obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které bylo na shopex.cz zakoupeno. Zpracování se provádí z důvodu realizace oprávněných zájmů provozovatele v podobě omezeného přímého marketingu. Provozovatel tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoliv odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, se zasílají obchodní sdělení na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení objednávky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatele se uděluje v průběhu registrace nebo později v nastavení uživatelského účtu. Souhlas se můžete také kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud se souhlas odvolá, nejsou údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení využívat.

      14.8.   Pro nabídku produktů a propagaci provozovatele formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá provozovatel především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení mohou být nadále plně využívány webové stránky/aplikace. Souhlas je udělován prostřednictvím  formuláře na shopex.cz. Souhlas může být kdykoli odvolán kliknutím na příslušný odkaz umístěn v každém obchodním sdělení.

15.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

         15.1.    Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zákazníkovi uživatelský účet, a to i bez udání důvodu.

         15.2.    Zákazník má právo kdykoliv po provozovateli požadovat, aby jeho účet učinil neaktivním. V takovém případě má zákazník povinnost dokončit všechny své objednávky, zejm. zaplatit za zboží a převzít jej.

         15.3.    Jelikož provozovatel není smluvní stranou kupní smlouvy, kterou mezi sebou prodejce a zákazník uzavřou, neodpovídá za splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy, ani z předsmluvních ujednání stran.

         15.4.    Prodejce odpovídá za škody, které porušením povinností uvedených v těchto obchodních podmínkách vzniknou provozovateli nebo třetí osobě (zejm. zákazníkovi).

         15.5.    Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou v důsledku působení vyšší moci – zejména neodpovídá za zpoždění nebo nesplnění svých povinností z důvodů událostí nebo jiných záležitostí, jež jsou mimo jeho přiměřenou kontrolu.

         15.6.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto obchodních podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

         15.7.    Provozovatel má právo na základě vlastního uvážení určit obsah, vzhled, design, funkčnost a všechny ostatní aspekty marketplace platformy shopex.cz, vč. Úprav, odstranění nebo omezení či zákazu přístupu k libovolným funkcím. Jakékoliv napodobování grafického ztvárnění marketplace platformy shopex.cz a vytvořených databází je zakázáno.

         15.8.    Produktovou stránku vlastní provozovatel a určuje také její vzhled. Prodejce ovlivňuje její obsah, tzn. produktové texty a fotografie. 

         15.9.    Smlouva, jejíž součástí jsou tyto obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky.

       15.10.    Ustanovení obchodních podmínek, vč. reklamačního řádu, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. 

        15.11.    Tyto obchodní podmínky, vč. reklamačního řádu, jsou platné od 27. dubna 2021.