Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů 

  1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A KONTAKTY

1.1. Správcem údajů je společnost ABF EXPO PRAHA s.r.o., se sídlem Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČO: 14888939, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1495 (dále jen “správce nebo provozovatel”)

1.2. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje, které od prodejce a zákazníka získá nebo zjistí z veřejně dostupných seznamů nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů, bude uchovávat a zpracovávat v souladu s Nařízením a českými právními předpisy, a to pouze pro některý z důvodů uvedeném v čl. 6 odst. 1 Nařízení a na nezbytně nutnou dobu.

1.3. Kontaktní údaje: 

Adresa pro doručování: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Elektronická adresa: poverenec@shopex.cz

1.4. Osobní údaje, které mohou být správcem údajů zpracovávány, jsou zejména jméno a příjmení, adresa bydliště nebo sídla, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2.    PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1.    Právním základem zpracování osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1.    splnění kupní smlouvy mezi zákazníkem a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);

2.1.2.    k prodeji vstupenek ABF, a.s. na jednotlivé akce v Areálu PVA EXPO PRAHA (kde provozovatel může vystupovat jako tzv. zpracovatel osobních údajů pro ABF, a.s., jehož jménem při prodeji vstupenek jedná);

2.1.3.    splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3.    ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1.    Účelem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

3.3. Osobní údaje jsou zpracovány elektronicky v informačním systému správce za dodržení pravidel kybernetické bezpečnosti. Osobní údaje mohou být zpřístupněny státním orgánům v rámci plnění jiných zákonných povinností (např. finanční kontrola).

3.4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4.    DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1.   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností z kupní smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Provozovatel se zavazuje, že veškeré osobní údaje vymaže a nebude je nadále uchovávat, pominou-li všechny důvody zpracování dle nařízení.

5.    DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1.    V případě prodeje vstupenek spol. ABF, a.s. může provozovatel zpřístupnit osobní údaje ABF, a.s. za účelem poskytnutí příslušné služby a za účelem přímého marketingu. V tomto rozsahu je ABF, a.s. samostatným správcem osobních údajů.

5.2.    Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a to dopravní společnosti Česká Pošta, Geis, Uloženka, Pošta bez Hranic, společnosti Essox, Lymet, Heureka, Acomware.

5.3.    Příjemci osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.4.    Správce nemá v úmyslu předat  osobní údaje do zahraničí nebo mezinárodní organizaci.

6.    PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Prodejce a zákazník má v souvislosti s ochranou osobních údajů právo od správce údajů požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, příp. omezení zpracování, dále má právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

7.    ZPŮSOB UKLÁDÁNÍ HESEL

7.1.    Hesla zákazníků jsou ukládána pomocí algoritmu Bcrypt s cost=12.

8.   OBCHODNÍ SDĚLENÍ

8.1. Pro nabídku produktů registrovaným zákazníkům formou obchodních sdělení využívá provozovatel především e mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. V tomto případě je zasíláno obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které bylo na shopex.cz zakoupeno. Zpracování se provádí z důvodu realizace oprávněných zájmů provozovatele v podobě omezeného přímého marketingu. Provozovatel tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje kdykoliv odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky zaregistrují, se zasílají obchodní sdělení na základě souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení objednávky. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení provozovatele se uděluje v průběhu registrace nebo později v nastavení uživatelského účtu. Souhlas se můžete také kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud se souhlas odvolá, nejsou údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení využívat.

8.2. Pro nabídku produktů a propagaci provozovatele formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá provozovatel především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení mohou být nadále plně využívány webové stránky/aplikace. Souhlas je udělován prostřednictvím  formuláře na shopex.cz. Souhlas může být kdykoli odvolán kliknutím na příslušný odkaz umístěn v každém obchodním sdělení.