Reklamační řád

Provozovatel:

ABF EXPO PRAHA s.r.o., IČ: 14888939, DIČ: CZ14888939

se sídlem Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 1495

Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva zákazníka z odpovědnosti za vady.

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek pro zákazníky a Obchodních podmínek pro prodejce. Registrací a využíváním služeb prodejce nebo zákazník stvrzuje, že si obchodní podmínky a reklamační řád přečetl, pochopil je a je srozuměn s tím, že jsou pro něj závazné.

1.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Reklamační řád popisuje postup pro uplatnění práv zákazníka z vadného plnění k zboží, které pořídil prostřednictvím marketplace platformy ABF EXPO PRAHA s.r.o..

1.2. Práva zákazníka z vadného plnění musí být uplatněna vždy v souladu s tímto reklamačním řádem.

1.3. Má-li prodejce, který využívá služeb marketplace platformy ABF EXPO PRAHA s.r.o., vlastní reklamační řád, má tento reklamační řád přednost před vlastním reklamačním řádem.

2.    DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

2.1. PRODEJCE – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba registrovaná jako prodejce, která nabízí své zboží zákazníkům

a.    prodejcem může být i sám provozovatel; podmínky vztahující se na prodejce se užijí i na provozovatele, jedná-li z pozice prodejce

2.2. ZÁKAZNÍK – fyzická osoba  nebo právnická osoba registrovaná jako zákazník, která má zájem o koupi zboží od prodejce

2.3. ZBOŽÍ – veškeré hmotné i nehmotné movité věci, které prodejce nabízí

 2.4. REKLAMACE – uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady 

2.5. PŘEPRAVCE – osoba zvolená provozovatelem nebo prodejcem k přepravě objednaného zboží

2.6. SPOTŘEBITEL – fyzická osoba, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání 

2.7. OBČANSKÝ ZÁKONÍK – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2.8. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE – zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

3.    JAKOST PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ A ODPOVĚDNOST PRODEJCE

3.1.    Prodejce odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada do jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak. Zejména prodejce odpovídá, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

a.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodejce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b.    se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodejce uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

c.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3.2.    V případě, že zboží při převzetí zákazníkem neodpovídá požadavkům dle čl. 3.1., má zákazník právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

3.3.    Neodstoupí-li zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodejce nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodejce nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi působilo značné obtíže.

3.4.    Prodejce neodpovídá zákazníkovi za vady zboží:

a.    je-li vada na zboží v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,

b.    jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,

c.    vznikla-li vada na zboží opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),

d.    je-li vada způsobena zákazníkem a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,

e.    vznikla-li vada v důsledku vnější události mimo vliv prodejce.

3.4. Jako doklad o záruce vystavuje prodejce ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo).Na výslovnou žádost kupujícího prodejce poskytne záruku formou záručního listu. Umožňuje-li to povaha věci, vydává prodávající namísto záručního listu kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující uvedené údaje.

4.    PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1.  Práva z vadného plnění musí zákazník uplatnit v souladu s čl. 6 reklamačního řádu.

4.2. Je-li zákazník spotřebitelem, je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží, neuvádí-li prodejce záruku delší. U použitého zboží v době dvanácti měsíců. Takové zkrácení doby prodejce vyznačí na dokladu o zakoupení zboží. U zuživatelných věcí je vyznačena doba nejkratší trvanlivosti, popřípadě, u věcí podléhajících rychlé zkáze, doba, po kterou lze zboží použít. V této době je kupující povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího.

Po uplynutí doby pro uplatnění reklamace nelze reklamaci uplatnit, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Tím nejsou dotčena práva ze záruky za jakost, pokud ji výrobce či prodávající poskytnou.

Kupující reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a zjistit, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. 

4.3.    Je-li zákazník podnikatelem, je oprávněn uplatnit právo z vadného plnění v době 12 měsíců od převzetí zboží, neuvádí-li prodejce záruku delší.

4.4.    PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY.

  1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má zákazník právo:

i.    na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

ii.    na odstranění vady opravou věci;

iii.    na přiměřenou slevu z kupní ceny;

iv.    odstoupit od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši).

B. Zákazník sdělí, jaké právo si zvolil, při uplatnění reklamace prostřednictvím marketplace platformy ABF EXPO PRAHA s.r.o.. Provedenou volbu nelze měnit bez souhlasu prodejce. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva podle odstavce 4.5..

4.5.    NEPODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY.

a.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má prodejce právo:

                          i.    na odstranění vady;

                         ii.    na přiměřenou slevu z kupní ceny.

b. Dokud zákazník neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodejce dodat to, co chybí, nebo odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí zákazníkovi způsobit nepřiměřené náklady.

c. Neodstraní-li prodejce vadu věci včas nebo ji odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit.                                              Provedenou volbu nemůže zákazník měnit bez souhlasu prodejce.

e.. Při dodání nové věci vrátí kupující prodejci na jeho náklady věc původně dodanou.

5.    PŘEVZETÍ ZBOŽÍ ZÁKAZNÍKEM A JEHO KONTROLA

       5.1. Zákazník je povinen při převzetí zboží zkontrolovat zásilku (zejm. její obal) a její obsah před přepravcem a v případě jakýchkoliv závad (poškození, neúplnost, apod.) toto dopravci sdělit a vyznačit závadu v předávacím protokolu nebo celou zásilku odmítnout převzít. O této skutečnosti je zákazník povinen neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů, uvědomit provozovatele i prodejce prostřednictvím kontaktních údajů na zákaznickou podporu.

       5.2. Nesplní-li zákazník povinnost dle odst. 5.1., smí uplatnit reklamaci, pouze prokáže-li, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí.

       5.3. Vady, které existovaly při převzetí zboží, ale projevily se až později, je zákazník povinen reklamovat bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto vady mohly být při vynaložení odborné péče zjištěny.

6.    UPLATNĚNÍ REKLAMACE

6.1. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodejce prostřednictvím reklamačního formuláře v přehledu objednávek zákazníka na marketplace platformě ABF EXPO PRAHA s.r.o..

6.2. Zákazník vyplní reklamační formulář a popíše závadu do pole Komentář, jaký způsob reklamace požaduje a kontaktní údaj, na který provozovatel zašle informaci o vyřízení reklamace.

6.3. Po obdržení reklamačního formuláře provozovatel zašle zákazníkovi e-mailem potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje zákazníka. 

6.4.Kupující uplatňuje práva z vadného plnění v době uvedené v bodě 4.2. Po uplynutí doby pro uplatnění reklamace nelze reklamaci uplatnit, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak. Tím nejsou dotčena práva ze záruky za jakost, pokud ji výrobce či prodávající poskytnou.

Kupující reklamaci uplatní bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a zjistit, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. 

7.    ZASLÁNÍ REKLAMOVANÉHO ZBOŽÍ

7.1. Pokud prodejce dle komentáře u požadavku shledá, že je potřeba zboží vrátit zpátky, informuje o tom zákazníka e-mailem. 

7.2. Zásilka musí obsahovat reklamované zboží, a to vč. dokladu o nákupu a kompletního příslušenství, které bylo zákazníkovi dodáno a dále podepsaný reklamační formulář. Nedodá-li zákazník reklamované zboží vč. kompletního příslušenství, bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy a vrácení prodejní ceny bude cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

7.3. Adresa, na kterou má zákazník zaslat reklamované zboží, mu bude doručena e-mailem spolu s potvrzením dle bodu 6.3, případně lze adresu pro zaslání reklamovaného zboží najít na stránkách s informacemi o prodejci reklamovaného zboží.

8.    VYŘÍZENÍ REKLAMACE

8.1. Prodejce musí rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

8.2. Reklamace musí být (včetně případného odstranění vady) vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Pokud konec lhůty pro vyřízení reklamace připadá na sobotu, neděli či svátek, pak lhůta skončí nejbližší následující pracovní den.  V případě, že tato lhůta nebude dodržena, může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

8.3. O způsobu vyřízení reklamace jakož i o tom, že je reklamace již vyřízena, je prodejce povinen informovat zákazníka na kontakt uvedené v reklamační formuláři prostřednictvím marketplace platformy ABF EXPO PRAHA s.r.o. (marketplace platforma poté automaticky odešle e-mail) ve lhůtě 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

8.4. Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena. Po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

8.5. Prodejce je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřešení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.    ODMÍTNUTÍ PŘIJETÍ REKLAMACE

9.1.    Prodejce je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace:

a. Je-li zboží nebo jeho příslušenství znečištěno nebo nesplňuje-li předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení;

b. Je-li zboží chráněno zabezpečením přístupu (zejm. heslem, gestem) a zákazník toto zabezpečení neodstraní a pokud z toho důvodu nebude možné                                            reklamaci vyřídit řádně;

10.    NÁKLADY REKLAMACE A ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1.    Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má zákazník právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva. Nárok na úhradu nákladů uplatní zákazník přímo u prodejce .

10.2.    Je-li reklamace zamítnuta jako neoprávněná, hradí náklady reklamace zcela sám.

10.3. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější možný způsob standardního vrácení zboží, který prodejce nabízel, budou ze strany prodejce vráceny pouze ty náklady, které odpovídají nejlevnějšímu způsobu dodání.

11.    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.    Zákazník je povinen poskytnout prodejci a provozovateli potřebnou součinnost při vyřízení reklamace. Neposkytne-li zákazník součinnost, prodlužují se lhůty uvedené v reklamačním řádu o čas, ve kterém byl zákazník v prodlení s poskytnutím součinnosti.

11.2.    Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu reklamačního řádu.

11.3.    Smlouva, jejíž součástí je tento reklamační řád, se řídí právem České republiky.

11.4.    Tento reklamační řád je pro prodejce i zákazníky závazný od 6.1.2023.